Bidrag till bostadsanpassning

Du som har funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Det är en hjälp för att för att göra ändringar i bostadens fasta funktioner och på så sätt underlätta det dagliga livet.

Bostadsanpassning är till för dig som behöver göra individuella anpassningar av bostaden och/eller närmiljön.

Målet är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i egen bostad. Bidraget ger möjlighet till individuella anpassningar av bostaden och närmiljön.

För rådgivning, vardagar mellan kl. 08:00 - 09:30 kontakta handläggaren via kundtjänst tel: 0270-75000.

Blankett - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Anpassad bostad

Du som har en funktionsvariation kan efter en särskild prövning ha rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa bostaden för att kunna leva ett självständigt liv i det egna boendet. Rätten till bidrag regleras i Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m m.

Kommunens roll är att utreda om du har rätt till bidrag. Om du beviljas bidrag motsvarar det en skälig kostnad för de åtgärder som bidraget sökts för. De åtgärder som bidrag söks för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsvariation och det måste finnas en klar koppling mellan funktionsvariationen och sökta åtgärder.

Kommunen ger bidrag till anpassningar av permanentbostäder för dig som:

  • har en funktionsvariation eller bor i samma hushåll som en person med en funktionsvariation.
  • har hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus.

Kriterier som ska uppfyllas:

  • att funktionsvariationen ska vara bestående eller långvarig.
  • att anpassningarna ska underlätta för det dagliga liv i hemmet.
  • att åtgärden ska vara nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt, som exempelvis med ett hjälpmedel.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner efter de individuella behov som finns. Exempelvis för:

  • att kunna ta sig in och ut
  • att förflytta sig mellan olika rum
  • att använda badrummet och/eller köket

Med fasta funktioner menas föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid flyttning.

Få med alla uppgifter

Ange i ansökan vilka åtgärder du söker bidrag för, antingen direkt i ansökningsblanketten eller i bifogad bilaga. Saknas uppgifter eller om det inte framgår tydligt vilka åtgärder bidrag söks för skickas en begäran om komplettering innan handläggning av ärendet kan påbörjas. Ofullständiga ansökningshandlingar ökar handläggningstiden.

Intyg från sakkunnig

Ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändigt med hänsyn till funktionsvariationen - ska bifogas.
En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig kan skriva detta intyg. Den medicinska och arbetsterapeutiska bedömningen vilar helt och hållet på den sakkunniga. Trots detta är inte intyget utslagsgivande för om bidrag ska lämnas eller inte. Kommunen ska pröva dels om åtgärderna utifrån gällande bestämmelser och praxis är bidragsberättigande eller inte samt dels intygets styrka.

Kostnadsberäkning

Sökande ska bifoga en kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning till sin ansökan. Det är sökandes sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att betala åtgärden.

Viktigt att skaffa medgivande

Det är viktigt att du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande till att anpassningsåtgärden får utföras. Av medgivandet bör också framgå att du inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skicka vid avflyttning.

Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt tar du kontakt med din hyresvärd/bostadsrättsförening för att informera och få medgivande för de åtgärder du ansöker om. Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra en anpassningsåtgärd. Bor du i hyresrätt kan du enligt hyreslagens bestämmelser bli skadeståndskyldig för ändringar du gjort utan din hyresvärds medgivande.

Bor du i bostadsrätt får du enligt bostadsrättslagen inte genomföra åtgärder i allmänna utrymmen utan din bostadsrättsförenings medgivande. Även åtgärder inne i lägenheten kan kräva ett medgivande.

Välj bostad med omsorg

Det är valet av bostad som styr om du kan få bostadsanpassningsbidrag när du byter bostad. Ska du byta bostad ska du välja din nya bostad med omsorg. Den nya bostaden måste vara lämplig och inte kräva stora anpassningar för att du ska beviljas bostadsanpassningsbidrag.

För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när du flyttar krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2020

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn