Så jobbar Söderhamns kommun kring coronaviruset Covid-19

Söderhamns kommun följer händelseutvecklingen såväl nationellt som regionalt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkar med andra myndigheter och kommuner i regionen. Vi gör kontinuerligt anpassningar i våra kommunala verksamheter för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och minska risken för smittspridning.

Kommunchef leder krissamordning genom koncernledningsgrupp

Söderhamns kommuns koncernledningsgrupp bestående av förvaltnings- och bolagschefer samt chefer för kommunikations- HR- och ekonomi-avdelningarna sammanträder i stabslika mötesformer. Syftet är att samordnat planera och fatta beslut om gemensamma åtgärder, förhållningssätt och prioriteringar. Kommunchef leder arbetet.

Genom koncernledningsgruppens kris- och beredskapsarbete fås en överblick över läget inom alla verksamheter i kommunkoncernen.

Respektive förvaltning ansvarar för att skapa hållbara planer utifrån sina olika uppdrag och ansvarsområden.

Krisledningsnämnd aktiverad

Kommunen har även aktiverat krisledningsnämnden, som är en politiskt tillsatt nämnd som träder in vid extraordinära händelser. Syftet med krisledningsnämnden är att snabba upp beslutsfattandet. Det mest konkreta exemplet på en situation när aktivering av krisledningsnämnden bör ske är när de ordinarie beslutsstrukturerna inte räcker till för att hantera den extraordinära händelsen. Så kan exempelvis vara fallet:

  • När beslut inte kan fattas med tillräcklig skyndsamhet.
  • När det inte är möjligt att koordinera de kommunala/regionala resurserna på ett ändamålsenligt sätt inom ramen för den ordinarie nämndsorganisationen.
  • När personal behöver omfördelas mellan olika verksamhetsområden ur ett övergripande perspektiv.

Utifrån de omständigheter som råder får Krisledningsnämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning

Nya roller och samordningsfunktioner

Olika tjänstepersoner har tillfälligt fått andra arbetsuppgifter med specifika uppdrag utifrån situationen med coronaviruset (covid-19). Exempelvis har en samordnarroll inrättats för att koordinera större förvaltningsövergripande arbeten. Denne jobbar tätt med koncernledning och kommunchef.

Nya samverkansgrupper har inrättats för att säkerställa drift av samhällsviktig verksamhet. Bland annat har en personalsamordningsgrupp inrättats med fokus på att inventera bemanningsbehov och arbeta med olika typer av lösningar för att säkerställa bemanning, framförallt inom vård- och omsorg.

Nationell och regional samverkan

Kommunen agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer.

Kommunen har också regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med bland annat Länsstyrelsen och berörda myndigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn