Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet. Flera av förvaltningens enheter fungerar som central serviceorganisation för övriga förvaltningar och för medborgare.

Kommunstyrelseförvaltningens enheter

Från vision till mål med kommunens ekonomi
Vi ser budget som en strategisk och ekonomisk plan, med riktlinjer och ramar för våra verksamheter, därför kallar vi den mål- och resursplan.
Under året följer vi upp effekter och ekonomiskt utfall för olika verksamheter. Förtroendevalda revisorer granskar regelbundet kommunens arbete.

HR-enheten (HR: Human Relations) hanterar organisationens personalfrågor. Enheten leder och samordnar det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Enheten ansvarar för upphandlingar och e-handel inom Söderhamns kommun samt delar av det gemensamma arbete som görs i nätverket Inköpssamverkan Mitt.

 Till enheten hör

 • kommunstyrelsens registratorer
 • kommunjurist
 • kommunsekreterare
 • kommunarkivarie
 • systemtekniker
 • överförmyndaren

Kommunikationsenheten ansvarar för kundtjänst, kommunens webbplatser, extern och intern information samt marknadsföring.

Näringslivsenheten arbetar med att stötta och utveckla näringslivet i Söderhamn, samt med marknadsföring och turism via Visit Söderhamn.
Fokus ligger på att skapa bra förutsättningar för entreprenörer att starta, driva och utveckla företag.

 • Hållbarhetsstrategen leder och samordnar kommunens mål, planer och strategier kopplat mot hållbarhet. Arbetet är koncernövergripande då hållbarhet ska integreras i samtliga verksamheters arbete från planering till uppföljning.
 • Folkhälsosamordnaren leder kommunens folkhälsoarbete. Målet är att bidra till en bättre och mer jämlikt fördelad folkhälsa till Söderhamns medborgare, genom att strategiskt införliva folkhälsa i kommunal verksamhet och med särskilda folkhälsoaktiviteter. Samordnar även trygghet i centrum och förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT).
 • Integrationssamordnaren samordnar, stödjer och följer upp integrationsarbetet i kommunen. Det handlar om att delta i interna och externa nätverk och samarbeten, följa utvecklingen på nationell nivå och verka för att skapa en helhetsförståelse kring flyktingmottagande och integration.
 • Samhällsplanerare hanterar frågor och projekt som relaterar till kommunens översiktsplan, planprogram, trafikplan samt planer för klimat- och energi.
 • Digitaliseringschef leder kommunens arbete med digitalisering och utveckling av vår IT-drift samt är kommunens kravställare gentemot driftbolaget Söderhamn Nära.
 • Projektutvecklare på Projektkontoret – är samordnare av våra internationella projektansökningar inom hela kommunkoncernen.

Överförmyndarenheten är överförmyndarnämndens förvaltning med anställd personal. Vi svarar på frågor om god man, förvaltare och förmynderskap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021
Kommun och politik

Kontakt Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Rådhuset, Oxtorgsgatan 19
E-post: Kommunstyrelsen

Biträdande kommunchef
Petra Löfgren
Tel 0270-750 00

Ekonomichef
Erik Sunnert
0270-750 08

Redovisningschef
Joel Färlin
Tel 0270-743 85

HR-chef
Ann-Charlotte Malmberg
Tel 0270 - 750 00

Kommunikationschef
Matilda Green
0270 - 750 69

Näringslivschef
Ola Andersson
Tel 0270-750 00

Chef, samhällsplaneringsenheten
Marianne Johansson
Tel 0270-753 30

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn