Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Förvaltningen hanterar frågor kring ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och vuxenvård, rådgivning, invandrarservice, förebyggande arbete mot alkohol och droger och andra sociala problem. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder sköts också av förvaltningen. Kommunens interna bil- och cykelpool och bemanningsenhet har också sin organisatoriska hemvist här.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förbereder och utför de beslut som fattas av politikerna i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Förvaltningens verksamhetsområden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen består av tre verksamhetsområden samt en stab som ansvarar för bl.a. administration och kvalitetsfrågor.

Staben ansvarar för den övergripande administrationen för Arbetsmarknads- och socialnämnden och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

 • Diarieföring och posthantering
 • Nämndens arkiv
 • Administration, föredragningslistor, protokollskrivning, expediering av protokoll
 • Ekonomi: leverantörs- och kundreskontra, internfakturering, bokföringsorder
 • Handläggning av ärenden, fonder, föreningsbidrag, avtal
 • Personaladministration
 • Datasamordning/IT-ansvar
 • Kvalitetsarbete

Verksamhetsområde Arbetsmarknad/Resurscentrum är en utvecklande resurs för enskilda individer och organisationer inom Söderhamns kommun. Vi samverkar samverkar externt och internt med olika myndigheter och organisationer, för att nå samsyn och god kvalitet samt samordna alla resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.
Större delen av vår verksamhet finns på Resurscentrum, Norra vägen 1 i Söderhamn.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet samt bidra till att underlätta den enskildes möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns även insatser för att göra personerna i fråga mindre beroende av ekonomiskt bistånd.
Resurscentrum har också del i introduktionen till Söderhamn och Sverige för nyanlända flyktingar och invandrare, i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Bemanningen

Bemanningen är Söderhamns kommuns egen personalpool. En resurs för att täcka ordinarie personals frånvaro vid semestrar, utbildning, sjukdom mm.

Bilpoolen

Via Bilpoolen kan medarbetare boka fordon för resor i tjänsten (personbil, minibuss och elcyklar). Bilpoolen administrerar även organisationens företagskort till kollektivtrafiken. Genom Bilpoolen får kommunen bättre samordning, effektivare nyttjande och mindre klimatpåverkan.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhetpersoner med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen ansvarar för:

 • Verksamhetens reception i förvaltningshuset- telefonservice och allmän information.
 • Vuxenenheten, Mottagningsenheten
  utreder behov och fattar beslut gällande insatser för missbruksproblem, andrahandskontrakt, och våldsärenden. Enheten tar även emot anmälningar om misstanke att barn och ungdomar far illa.
 • Söderhamns Beroendecentrum
  Verksamheten vänder sig till personer som har frågor kring eller oro för sitt eget bruk, missbruk, eller beroende av alkohol, narkotika, eller läkemedel. Även anhöriga, arbetsgivare, och andra som känner oro för eller påverkas av någons missbruk kan vända sig till Beroendecentrum. Verksamheten är en del i kommunens rehabiliteringskedja och drivs i samarbete med Region Gävleborg.
 • Sjövillan HVB
  Kommunens eget HVB och en del av vuxenkedjan i Söderhamns kommun. Placering på Sjövillan sker efter biståndsbeslut enligt SoL av handläggare vid socialtjänstens Vuxenenhet. Sjövillan riktar sig till kvinnor och män över 18 år med missbruksproblematik.
 • Försörjningsenheten utreder och fattar beslut om ansökningar som gäller försörjningsstöd, erbjuder råd och stöd om vardagsekonomi, hjälp att ansöka om skuldsanering mm.
 • Boendekonsulenten har kontakt med personer som har ett andrahandskontrakt, och som kan behöva råd och stöd gällande sitt boende.

Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg (IFO) Familj, barn och unga ansvarar för social barnavård för barn och ungdomar 0-20 år, deras familjer och anhöriga. Hit vänder sig föräldrar och ungdomar som ansöker om stöd och hjälp när de har det svårt.

Vi utreder barns och ungdomars behov av skydd efter anmälningar när någon misstänker att ett barn eller ungdom far illa. Vårt mål är att stärka och stödja familjen och det sociala nätverket, erbjuda hjälp och stöd så lång tid det är möjligt på "hemmaplan". Vi samverkar på olika sätt med andra verksamheter för att arbeta förebyggande och erbjuda god social service.

Verksamhetsområdet består av följande enheter:

Öppenvårdsenhet Familjeteamet
(Råd, stöd och hjälp)

Familjerätt
(faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoptioner)

Familjehem
(Familjehem, kontaktperson, Kontaktfamilj, Särskilt förordnad vårdnadshavare)

Förebyggande enheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2020
Kommun och politik

Kontakt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Fax 0270-147 60

T.f. förvaltningschef
Verksamhetschef för Söderhamns Dagliga Verksamheter (SDV), Bilpoolen och Bemanningen

Anna-Lena Svedberg

Tel: 0270-752 65
anna-lena.svedberg@soderhamn.se

Verksamhetschef
Stabsenheten, Försörjningsenheten, och Arbetsmarknadsenheten

Malin Thurfjell

Tel: 072-529 08 38
malin.thurfjell@soderhamn.se

Verksamhetschef
Familjeenheten och Vuxenenheten

Elin Ljung
Tel: 0270-784 20
elin.ljung@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn