Markanvisning

Bild

En markanvisning är en överenskommelse som ger byggherren ensamrätt att förhandla med kommunen under en begränsad tid om överlåtelse eller upplåtelse av kommunen ägt markområde.

Vi vill skapa möjligheter för framtida bostäder och verksamheter genom att peka ut större exploateringsområden i olika planprogram och fördjupade översiktsplaner.
Markanvisning kan ske genom ett flertal markanvisningsmetoder:

  • Direktanvisning
  • Anbud och tävling
  • Dialog
  • Anbud på pris

Samtliga metoder mynnar ut i att kommunen bestämmer vem som ska få bygga och inleder slutförhandlingar innan markanvisningsavtal upprättas.

Kommunen och exploatören samverkar därefter i detaljplanearbete och för genomförande av detaljplanen. Det finns kommunal mark med varierande ”mognadsgrad” i planarbetet som kan vara av intresse för en exploatör.

Det finns redan detaljplanelagt område för bostader och industri/ handel. Dessa markanvisas och därefter försäljs till marknadsmässigt pris enligt värdering. Aktuella fastigheter kan i särskilda fall upplåtas med tomträtt.

Läs mer i "Markpolicy, riktlinjer för exploatering och förvaltning av kommual mark". , 595 kB.


31 maj PRESENTATION AV LEDIGA TOMter (DIGITALT) , 203.7 kB.


Här har vi samlat de projekt som vi har planerat lämna ut för markanvisning och en preliminär tid när detta görs.

 

Tälje 3:2

Anvisningen sker genom att intressenter lämnar anbud på pris. Området utgörs av detaljplanelagd industrimark inom del av fastigheten Tälje 3:2 motsvarande totalt ca 6800 kvm. Marken kommer att utgöras av två fastigheter utgörande ca 3 380 kvm vardera.


Här har vi samlat de projekt som vi markanvisar

Tor 4

Anvisningen sker genom att intressenter lämnar anbud på pris. Området utgörs i sin helhet av den kommunägda fastigheten Tor 4 om 585 kvm och är detaljplanelagd.  

Inbjudan markanvisning Tor 4 , 705.1 kB.

Detaljplan , 373.7 kB.När en markanvisning antagits och tilldelats är markanvisningen avslutad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn