Kartor och mätning

Kartbild

Du kan få hjälp att förverkliga dina egna kartidéer och ta fram kartor och för en mängd olika ändamål.

GIS - Geografiska informationssystem

GIS står för Geografiska informationssystem och betyder att lägesbunden information lagras, analyseras och presenteras digitalt i form av kartor. Det kan bland annat vara information om fastigheter, befolkning, miljö och trafik. När kartan och informationen kombineras är det ett snabbt och enkelt sätt att visualisera stora datamängder.

Kommunens kartdata samlas in på olika sätt. Dels gör vi egna inmätningar ute i fält, dels köps data in från exempelvis Lantmäteriet.

Utstakning, inmätning och lägeskontroll

Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken så att det hamnar på den plats som bygglovet visar. Inmätning görs för att objekt skall hamna på rätt plats i kartan och kontrollmätning innebär att man kontrollerar att anläggning eller byggnad hamnat på rätt plats.

Kostnader

Om du beställer kartprodukter baserar priset sig på kartans storlek och innehåll. Leverans sker på utskrivna kartor eller digitala filformat enligt önskemål.
Taxa för Plan- och GIS-tjänster

Tjänster som du kan beställa

Nybyggnadskarta

Ska du bygga om eller bygga till behöver du i allmänhet en nybyggnadskarta som underlag vid ansökan om bygglov. Kartan redovisar primärkartans detaljinformation uppdaterad med markhöjder, gränser och gränsmått enligt senaste fastighetsbildningen, detaljplanebestämmelser, anslutningspunkter för vatten o avlopp i plan o höjd m.m. Bygglovhandläggaren hjälper dig att välja rätt karta för ditt projekt.

Blankett - beställning av nybyggnadskarta

Primärkarta

Primärkartan är kommunens baskarta med hög noggrannhet och detaljerad information. Den redovisar bl.a byggnader, vägkanter, ledningar, häckar, staket m.m.

Ifylld blankett med underskrift skickas till: Söderhamns kommun, Bygg- och miljöförvaltningen,
826 80 Söderhamn

Situationsplan

Underlag för situationsplan behövs vid alla typer av nybyggnation, kontakta bygglovshandläggare för vilket underlag som krävs.
Blankett - beställning av underlag för situationsplan

Utstakning, inmätning och lägeskontroll

Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken så att det hamnar på den plats som bygglovet visar. Inmätning görs för att objekt skall hamna på rätt plats i kartan och kontrollmätning innebär att man kontrollerar att anläggning eller byggnad hamnat på rätt plats.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn