Strandskydd

Strandskyddet gäller längs alla sjöar och vattendrag samt längs med kusten och i skärgården. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten, för djur- och växtliv.

Det generella strandskyddet gäller 100 meter ifrån strandlinjen vid normalvattenstånd. Inom detta område, strandskyddszonen, är det förbjudet att

 • uppföra nya byggnader
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
 • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Utökat strandskydd

Vissa platser i kommunen omfattas av ett utökat strandskydd om 300 meter ifrån strandlinjen vid normalvattenstånd. Inom dessa områden finns höga naturvärden eller värden för friluftslivet. Områden som omfattas av utökat strandskydd är:

 • Klacksöarna
 • Prästgrundet
 • Stålnäset
 • Åsbacka
 • Stenö-Lilljungfrun-Enskär
 • Axmar naturreservat och Tupparna

Dispens ifrån strandskyddet

Om du vill utgöra åtgärder inom strandskyddszonen så måste du ansöka om en dispens (undantag ifrån förbudet). Bygg- och miljönämnden gör då en prövning om det är möjligt att bevilja dispens för din åtgärd. Det finns sex stycken skäl att upphäva strandskyddet, om din åtgärd inte uppfyller kraven för minst ett skäl så kan du inte få dispens.

De sex skäl som kan användas för att bevilja dispens är

 • området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning,
 • området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten,
 • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
 • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Lagstiftningen kring strandskydd är medvetet restriktiv, det räknas till exempel inte som ett särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Ansök om dispens

Du ansöker om dispens genom att skicka in en ansökan till Bygg- och miljönämnden. Som underlag till din ansökan behöver du som minst skicka in

I vissa fall, oftast vid större nybyggnationer, krävs det även fasadritningar, om detta krävs i ditt fall så kommer Bygg- och miljönämnden att skicka en begäran där du kompletterar din ansökan med dessa handlingar.

Tiden för att pröva en ansökan om dispens varierar beroende på svårighetsgraden, men räkna med minst tre-fyra månaders handläggningstid.

Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium bmn.diarium@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.

Situationsplaner kan du beställa ifrån Bygg- och miljöförvaltningen, läs mer och beställ på sidan Kartor och mätninglänk till annan webbplats.

Kostnad för ansökan om dispens

Nyetablering eller större ändring 10 700 kronor

Åtgärd inom etablering tomt 6 800 kronor

Enkel åtgärd 3 900 kronor

Överklagan

Beslut om strandskyddsdispenser kan överklagas av Länsstyrelsen Gävleborg samt av vissa föreningar, exempelvis Naturskyddsföreningen. Om en dispens överklagas behandlas den av Länsstyrelsen Gävleborg som kan besluta om att upphäva dispensen.

Anmäla vattenverksamhet

Vissa åtgärder kräver även anmälan för vattenverksamhet, exempelvis om man utför arbeten i vatten i samband med anläggande av brygga, muddringsarbeten m.m.
En sådan anmälan görs till Länsstyrelsen i Gävleborg.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn