Rivningslov

Om du vill riva eller flytta en bygglovspliktig byggnad eller en del av en sådan byggnad inom detaljplanerat område måste du söka rivningslov.

Syftet med rivningslov är att få bort farligt avfall ur kretsloppet. Den är också till för att riskmaterial tas om hand på ett bra sätt. Det kan till exempel gälla miljöfarligt avfall och material som är angripet av svamp och mögel. Det kan även gälla byggavfall med angrepp av skadeinsekter. Vid handläggningen prövas också om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis kulturhistoriska värden.

Byggnader som får uppföras utan bygglov, får också rivas utan rivningslov. Om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad utanför område med detaljplan ska du göra en rivningsanmälan.
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om rivningsåtgärden kräver lov eller inte

Vid rivningsåtgärder utanför detaljplan krävs det en anmälan. Se anmälningsplikt

Ansök om rivningslov

En ansökan om rivningslov ska innehålla:

  • Ansökan - kryssa i alternativet rivningslov
  • Situationsplan och andra ritningar på den byggnad som ska rivas. Beställ underlag för situationsplan
  • Förslag till kontrollplan avseende rivning
  • Ev. förslag till kontrollansvarig

I kontrollplanen för rivning är det lämpligt att lägga fokus på vilka material som finns i byggnaden, och hur materialet ska tas omhand. I övrigt följer handläggningen av rivningslov samma ärendegång som vid bygglov.

Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium bmn.diarium@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn