Bygglov

Bygglov krävs i normala fall om du bland annat ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller väsentligt ändra en byggnads användningssätt samt vid vissa fasad- eller takändringar

Bygglov behöver du söka för att bygg- och miljönämnden ska kunna kontrollera att din byggnation inte strider mot de planer som kommunen har och att din byggnad utformas och placeras på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler. Beroende på om området där du ska bygga är detaljplanerat, ligger inom eller utanför sammanhållen bebyggelse gäller olika regler.
Du kan behöva göra en anmälan när inte bygglov krävs. Läs mer under Anmälningsplikt

  • nybyggnad.
  • om- och tillbyggnad.
  • väsentligt ändrad användning av en byggnad.
  • att i byggnaden inreda en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.
  • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt inom detaljplan. Undantag finns för en- och tvåbostadshus.
  • vissa typer av anläggningar (till exempel murar, plank, upplag, cisterner).
  • att sätta upp/ändra vissa typer av skyltar eller en ljusanordning inom detaljplan. Tillstånd kan krävas utanför detaljplan.

Bygg- och miljöförvaltningen har telefontid för bygglovsfrågor varje helgfri vardag mellan 08:00 och 09:30. Du kan kontakta oss i pågående ärenden eller för allmänna frågor och rådgivning. Du kan också läsa mer om processen för bygglov via Boverkets Kunskapsbanklänk till annan webbplats.

Bygglovsansökan
När du ansöker om lov eller gör en anmälan måste du måste lämna in ett antal handlingar som beskriver det du planerar att göra. Om din ansökan inte är komplett kan inte Bygg- och miljöförvaltningen behandla den, du kommer då att få ett föreläggande om att komplettera ansökan. Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium bmn.diarium@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil. De handlingar du måste lämna in är:

En bygglovansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden.
Det ska framgå vilken fastighet det gäller, vem som är byggherre och fastighetsägare, samt vilken åtgärd som du ska göra. 

Bygglov, marklov och rivningslov - ansökningsblankett

Fasadritningar, planritningar och sektionsritningar ska inlämnas i skala 1:100. Det spelar ingen roll om de är hand- eller datorritade. Det viktiga är att de är tydliga, i skala och måttsatta. 
Fasadritningar visar husets yttre utformning från alla väderstreck. På
ritningarna ska du rita in befintliga och blivande marklinjer. Det vill säga vilken nivå marken har och kommer att få runt byggnaden. Om det gäller en tillbyggnad skall det framgå tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt.
Planritningar skall visa byggnadens alla våningsplan med rumsindelning samt visa var fast inredning såsom köksinredning, wc och dusch och är placerad. Ritningen skall vara måttsatt och i skala. Sektionsritningen är ett tvärsnitt genom huset i skala.

En situationsplan utförs lämpligen i skala 1:400 eller 1:500. Situationsplanen ska redovisa samtliga befintliga byggnaders placering på fastigheten, och ge en tydligare bild av hur det ser ut på platsen. Avståndet till närmaste granne och till andra gränser ska anges på situationsplanen, då de flesta åtgärden inte bör göras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. I vissa fall kan det även krävas en nybyggnadskarta där befintliga och nya markhöjder redovisas.
 Blankett - beställning av underlag för situationsplan

En kontrollplan ska finnas i alla ärenden. Av kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollen och vad kontrollen ska göras mot.
Kontrollplanen ska vara anpassad efter ärendets art och svårighetsgrad. Är ärendet enkelt, blir kontrollplanen enkel. Kontroll bör ske av riskfyllda och viktiga arbets- och utförandemoment, som till exempel kontroll att grundläggning, fuktskydd, dränering och bärande stomme blir utförd på ett tekniskt riktigt sätt.
Det är byggherrens ansvar att se till att en kontrollplan blir upprättad. Vid mer omfattande ärenden, där det krävs en kontrollansvarig, ska denne hjälpa byggherren att ta fram en lämpligt utformad kontrollplan.

En certifierad kontrollansvarig kan komma att krävas, om åtgärden inte omfattar mindre byggnader, till exempel små förråd, enkla garage och carports och mindre tillbyggnader.
Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå kan byggnadsnämnden i flertalet fall inte besluta om till exempel bygglov eller bevilja startbesked efter anmälan. Via Boverkets hemsida går det att söka certifierade kontrollansvariga över hela landet.

Du som byggherre anmäler din kontrollansvarige i samband med ansökan om lov. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett lämpligt förslag till kontrollplan och att Boverkets byggregler, andra bestämmelser och eventuella villkor i beviljat bygglov och startbesked följs. Den kontrollansvarige ska även närvara vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte, kan du kontakta kommunens bygg- och miljöförvaltning.
Blankett - anmälan om kontrollansvarig

Tekniskt samråd

När du fått ditt bygglov, kallar handläggaren till ett tekniskt samråd.
Om du ska bygga något enkelt krävs dock inget tekniskt samråd.
På samrådet diskuteras byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och andra handlingar som du lämnat in.
Dessutom beslutas om vilka platsbesök som bygg- och miljönförvaltningen ska göra på ditt bygge, samt om du behöver lämna in några ytterligare handlingar inför startbesked.

Startbesked

OBS! Du måste invänta startbesked innan du börjar bygget. Annars ska, enligt plan- och bygglagen, en byggsanktionsavgift tas ut. I startbeskedet fastställs ditt förslag till kontrollplan, och eventuella villkor. I de ärenden där ett tekniskt samråd anses obehövligt, utfärdas startbeskedet normalt i samband med bygglovet.

Arbetsplatsbesök

Minst en gång under byggnationen ska bygg- och miljöförvaltningen göra ett arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket kontrolleras bygget och hur kontrollplanen sköts.
Arbetsplatsbesök behövs inte alltid. Det framgår av ditt startbesked om ett arbetsplatsbesök kommer äga rum eller inte.

Slutsamråd

När byggnationen närmar sig sitt slut, kallar bygg- och miljöförvaltningen till ett slutsamråd. Slutsamrådet sker normalt på byggarbetsplatsen.
Under slutsamrådet diskuteras utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och det sker även en genomgång av kontrollplanen. Vad som framkommit vid slutsamrådet ligger till grund för utfärdande av slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och bygg- och miljönämnden inte har skäl att ingripa, så avslutas ärendet och ett slutbesked utfärdas.
Först när du fått slutbeskedet får du ta byggnaden i bruk om inte
bygg- och miljönämnden beslutat annat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn