Bostadsförsörjning

Det är vår uppgift att planera för att alla invånare ska kunna bo under goda förhållanden och skapa förutsättningar för att bostäder kan tillkomma på ett bra sätt. Du som privatperson, byggbolag, kommunala bostadsbolag eller andra aktörer kan bygga bostad utifrån de ramar som gäller.

Söderhamns kommun vill kunna erbjuda trygga och attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre. Vi arbetar långsiktigt i samverkan med fastighetsägare, intresseorganisationer och andra aktörer för att möjliggöra det. Vi arbetar med bostadsförsörjningen i två delar:

  • Bostadsförsörjningsprogram – helhetsgrepp om strategisk boendeplanering och kommunens ansvar för bostadsförsörjning
  • Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre – särskild strategi för att möta behoven hos en ökad andel äldre i kommunen

Bostadsförsörjningsprogram

Målet för vår nationella bostadspolitik är en långsiktigt fungerande bostadsmarknad. Vi vill att ett bra utbud av bostäder ska möta din efterfrågan och dina behov. Alla kommuner ska ha långsiktiga riktlinjer för lokal bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet godkänns av kommunfullmäktige och uppdateras varje mandatperiod.

Bostadsförsörjningsprogram 2017–2026

Bostäder i Söderhamn

Söderhamns kommun arbetar för att vara en attraktiv kommun där människor vill bo och leva. Att utveckla bostadsbeståndet bidrar till hela kommunens utveckling och är en central del i kommunens strategiska planering.

Attraktiva bostäder och boendemiljöer är en viktig faktor för att människor ska vilja bo här:

  • När du går in i ett nytt skede i livet vill vi att det ska finnas ett varierat utbud av boendeformer utifrån dina behov.

  • När företag rekryterar ny arbetskraft som kan flytta hit är det en förutsättning att det finns tillgång till attraktiva bostäder.

Vi behöver därför planera för alla grupper i samhället utifrån olika behov, önskemål och betalningsförmåga. Arbetet omfattar både nybyggnation och ombyggnad av befintliga bostäder.

Bostadsförsörjningsprogram för Söderhamn

Bostadsförsörjning är en prioriterad fråga. Kommunen arbetar 2017 fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. I projektgruppen ingår medarbetare från kommunstyrelseförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, kultur- och samhällsserviceförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen och Faxeholmen AB.

Boverket om kommunernas bostadsförsörjninglänk till annan webbplats

Sveriges riksdag – Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvarlänk till annan webbplats

Kommunen ska erbjuda trygga och attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre. För det krävs en strategisk planering och samverkan inom kommunen och med kommunens bostadsbolag, fastighetsägare och intresseföreningar.

Strategi

Kommunfullmäktige har i juni 2016 beslutat om en strategi för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre.

Övergripande målet för kommunens strategi: trygga och attraktiva bostäder för äldre

Tre aspekter är särskilt viktiga för att nå målet:

  • förbättrad tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd
  • fler bostäder för äldre, med fokus på boendeformer som ger möjlighet till gemenskap och som det går att åldras i
  • ökad tillgänglighet för kvartersmark, gatu- och parkmark

Tre strategier pekas ut för att nå målet:

  • kommunalt initiativ där aktörer delar ansvar och samverkar
  • öka kunskapen och pröva nya lösningar
  • prioritera områden med närhet till service

Handlingsplan

Det behövs fler nya bostäder och åtgärder för att tillgängliggöra befintliga bostäder och boendemiljöer.

Cirka 2 000 äldre söderhamnare beräknas vilja flytta till annat boende redan innan 2020.

För att nå målen och genomföra planerade aktiviteter behöver kommunen samverka brett med privata fastighetsägare och andra som kan möjliggöra bra boende för äldre.

Till strategin finns därför en handlingsplan 2016 – 2025 som ska uppdateras varje år.

Handlingsplanen innehåller aktiviteter som ska säkerställa att målet om trygga och attraktiva bostäder uppnås. Kommunstyrelseförvaltningen har det övergripande ansvaret för att genomföra handlingsplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2020
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn