Kretsloppsplan

Barn hav regnbåge

Just nu pågår arbetet med att ta fram Söderhamns kommuns kretsloppsplan för perioden 2021–2025. Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan och genom namnbytet vill man sätta fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera invånarnas avfall.

Kretsloppsplanen berör verksamheter, företag och kommuninvånare - den tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nerskräpning, källsortering, materialåtervinning och cirkulär ekonomi.

Syftet är att skapa tydliga förutsättningar för att genomföra aktiviteter och insatser som medför att utvecklingen tar tydliga steg mot avfallsförebyggande. Detta ska dessutom kunna ske med mätbara effekter och synergier vad gäller miljö, klimat, service och ekonomi.

Enligt lag måste alla kommuner ha en plan för avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder. I regel tas avfallsplaner fram för fem år i taget, därefter måste de revideras och en del i det arbetet är nu att avfallsplanen byter namn till kretsloppsplan.

Arbetet med kretsloppsplanen sker i samarbete med alla Hälsingekommuner samt inledningsvis även övriga kommuner i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Trots att mycket av innehållet i kretsloppsplanen kommer att vara generellt och gällande för alla kommuner finns det stort utrymme för lokal anpassning efter varje kommuns interna förutsättningar.

Avfallstrappa

Avfallstrappan - Att följa stegen i avfallstrappan är en enkel metod för att minska avfallet och ta hand om det på bästa sätt.

Samråd och beslut

1 september-31 oktober var förslaget till kretsloppsplan på samråd, detr betyder att allmänhet och organisationer kunde lämna synpunkter på innehållet. Efter det behandlas inkomna synpunkter och den nya lkretsloppsplanenb beräknas kunna belsutas politiskt under våren 2021.

Kretsloppsplanen beslutas av kommunfullmäktige och blir det grundläggande styrdokumentet för de närmaste åren. Vid sidan av kretsloppsplanen är Söderhamn Nära en viktig aktör som kommer att få en viktig roll för att planen ska kunna efterlevas och som även kommer att få ett stort ansvar i att leda utvecklingen i praktiken mot en mer hållbar framtid.

Kretsloppsplan - i världen, Sverige, regionen och lokalt i Söderhamn

Globala målen - kretsloppsplanen

För kretsloppsplanen är främst målområde 3, 6, 7 samt 11-14 aktuella

  • Mål nr 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
  • Mål nr 6: Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
  • Mål nr 7: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
  • Mål nr 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
  • Mål nr 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
  • Mål nr 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
  • Mål nr 14: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, och 16 stycken miljökvalitetsmål.
I generationsmålet finns flera delar som har bäring på hållbar avfallshantering, grundbulten i kretsloppsplanen.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.
Avfallshantering och avfallsförebyggande är främst placerad under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Med preciseringen ”Hållbar avfallshantering är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras”.

”Tillsammans för framtidens Gävleborg” – öppet, nytänkande, hållbart”

I Gävleborg har Region Gävleborg tagit fram förslag på Regional utvecklingsstrategi (RUS) som avses gälla 2020 – 2030. Den visar förslag på hur Gävleborg ska utvecklas framåt. Grunden är Agenda 2030 som sedan bryts ned i olika nivåer till lokal nivå (kommunala översiktsplaner).

Visionen uttrycks med:
”Vi bidrar till ett öppet och inkluderande samhälle, där alla människors engagemang och potential tas tillvara. Vi formar tillsammans vår egen och platsens framtid.
Vi tänker nya tankar, inspireras av omvärlden och skapar innovativa lösningar, för att möta globala utmaningar utifrån lokala förutsättningar. Vi bejakar kreativitet och lärande i ett möjliggörande klimat.
Vi skapar attraktiva livsmiljöer och en hållbar framtid, präglade av delaktighet, jämställdhet, jämlikhet och mångfald.
Vi utvecklar tillgängliga landsbygder, samhällen och städer som tryggar kommandegenerationers behov.”

Med utgångspunkt från RUS är främst följande prioriterat för kretsloppsplanen

  • Insatser för ökad innovation inom smarta och hållbara städer och samhällen.
  • Insatser där offentlig sektor verkar som drivkraft och hävstång för omställning till cirkulär och biobaserad ekonomi.

Den nya kretsloppsplanen kommer att ha en stor betydelse för alla oss i Söderhamn vad gäller hushållning av resurser och hantering av avfall de kommande åren. Kretsloppsplanen sätter ljuset på vad som är grundläggande och viktigt i vårt gemensamma arbete med att skapa en bättre och hållbar miljö på det lokala planet.

Kretsloppsplanen tar avstamp i globala och nationella mål men innehåller även en hel del som vi i Söderhamn själva måste ta ansvar och där vi måste hitta lokala lösningar som vi kan genomföra och som är hållbara på lång sikt.

Kommunen ska vara ett föredöme och stora delar av den nya kretsloppsplanen anger därför vad som förväntas av Söderhamns kommun som organisation, hur medarbetare och verksamheter ska agera för att bidra till en positiv utveckling. Det är allt från riktlinjer som bör beslutas av våra politiker och som gäller alla inom organisationen, till praktiska exempel på hur vi alla i vår vardag ska kunna minimera användandet av våra resurser samt återbruka och återvinna så mycket som möjligt.

Goda exempel från kommunen:

Andra delar av kretsloppsplanen tar upp sådant som företag, fastighetsägare och organisationer förväntas leva upp till och varför de bör göra det. En viktig del med kretsloppsplanen är att den ska fungera som ett stöd för de som i sin affärsverksamhet inte har fokus på klimat- och miljöfrågan, men som ändå vill göra rätt.

Mycket av det som påverkar vår miljö beror på hur vi som privatpersoner agerar, därför berör kretsloppsplanen även den privata sfären, vår fritid, våra hem, vårt sätt att handla samt hur vi hanterar våra gemensamma resurser.

Det är alltså på det lokala planet som vi kan och måste göra skillnad, därför är det så viktigt att kretsloppsplanen har en lokal inriktning som passar oss och gör det möjligt för oss i Söderhamn att fatta rätt beslut och göra rätt saker för att förbättra vår gemensamma miljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn