Avfall och återvinning

Bild

Avfall och i viss mån även skräp kan användas igen och åter­vinnas. Vi har alla ett ansvar för vår gemen­samma miljö. Därför är det viktigt att du sorterar ditt avfall.

Här får du veta mer om hur du själv och kommunens organisation hanterar ditt hushållsavfall, kompost och trädgårdsavfall. I Söderhamn ansvarar det kommunala bolaget Söderhamn NÄRA för renhållning med sophämtning, sortering, deponering och behandling av avfall.

Kommunen har föreskrifter om hur du ska hantera avfall från ditt hushåll. Kommunens organisation för att hantera ditt avfall består av olika delar. Avfallsplan 2015 - 2030 visar vårt långsiktiga arbete med avfallshanteringen.

Renhållningsföreskrifter

För att du ska kunna hantera det avfall som ditt hushåll producerar har kommunen tagit fram renhållningsföreskrifter om avfall från enskilda avlopp, hantering av hushållsavfall och placering av kärl, mm.

Kommunens avfallsorganisation

  • Söderhamn NÄRA är kommunens renhållare och ansvarar för sophämtning med insamling och behandling av ditt avfall.
  • Kultur- och samhällsservicenämnden är renhållningssansvarig nämnd och ansvarar för frågor av teknisk karaktär, till exempel anvisad plats för hämtning av hushållsavfall, beslut i avvikande ärenden om abonnemang och utvecklingsarbete.
  • Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn att föreskrifterna följs, dispens från föreskrifterna samt anmälan om hushållskompost och glesare hämtningsintervall.länk till annan webbplats

Kretsloppsplan 2021-2025

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap miljöbalken (1998:808) ta fram en plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering.
Planens syfte är att med utgångspunkt från Agenda 2030, nationella miljömål, regionala mål och strategier, bidra till en hållbar avfallshantering och resursanvändning, minska mängden avfall och utveckla en hållbar konsumtion av varor och tjänster.

Åtgärderna i kretsloppsplanen syftar till att Söderhamn blir en renare kommun som minskar sitt klimatavtryck och bidrar till ökat samhällsengagemang gällande konsumtion och avfall.
Planens genomförande ska beakta jämställdhet, FN:s barnkonvention och funktionsnedsatta
människors behov.
Kretsloppsplan2021-2025

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn