Skolverkets tre prioriterade områden för en bättre skola

Genrebild för skola och utbildning. Staplade böcker med ett äpple på.

Lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är tre områden som måste prioriteras för att skolan ska förbättras, det har Skolverket slagit fast.

Skolverket är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för att ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd till skolan. Skolverket genomför också fördjupade studier, gör analyser och tar fram statistik om förskolan och skolan. Ett viktigt uppdrag för Skolverket är också är att stödja utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan.

Skolverket har slagit fast tre prioriterade områden för att utveckla kvaliteten i Sveriges skolor; Lärarförsörjningen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan.

De tre prioriterade områdena

Lärarförsörjningen. Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje lärare obehörig. Bristen förväntas dessutom öka till cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. Bristen riskerar att särskilt drabba elever i skolor i utsatta områden. (Källa: Skolverket)

Skolsegregationen. Förskolor och skolor borde vara en plats där elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts men segregationen i skolor och förskolor har ökat. Skolsegregationen riskerar att leda till att vissa skolor får stora svårigheter att kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. (Källa Skolverket)

Den lokala styrningen av skolan. När styrningen fungerar finns en samsyn om mål och strategier hos politiker, styrelse, skolchefer, rektorer och lärare. Men styrningen av skolan kännetecknas inte sällan av bristande tillit och dialog, otydliga krav och förväntningar och svag återkoppling på det löpande arbetet. (Källa Skolverket)

- Bilden av skolan är tudelad. Samtidigt som resultaten i PISA och andra undersökningar förbättras är många elever obehöriga till gymnasieskolan. Vissa skolor fungerar bra och andra inte. För att förbättra måste skolsverige samlas kring lösningar inom de tre problemområdena. Det har varit vårt uttalade fokus i kartläggningen, säger Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket.

De tre prioriterade områdena ur ett Söderhamns-perspektiv

- Den analys genomförts, och det resultat som Skolverket kommit fram till, är självklart något som kommer att prägla kvalitets- och utvecklingsarbetet i Söderhamns kommun de kommande åren. Det här är något som vi i barn- och utbildningsnämnden måste ta med oss i vårt arbete, menar Jan-Eric Berger (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Söderhamn.

- Vi arbetar redan nu aktivt utifrån skolverkets prioriterade frågor, men arbetet måste intensifieras. Många av de uppdrag vi får från barn- och utbildningsnämnden, och de förslag vi som tjänstemän lämnar till nämnden, utgår från den nationella analysen som Skolverket servat oss kommuner med. Söderhamn har samma utmaningar som resten av Sverige, menar Åsa Unger förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Exempel på hur Söderhamn arbetar med de prioriterade områdena

Minska skolsegregationen:
Arbetet med att se över nya upptagningsområden till våra skolor ska ses utifrån det här sammanhanget. Elever i Söderhamn har rätt till en likvärdig skola och samma förutsättningar för att lyckas. Det innebär också att vi arbetar med att fördela resurser kompensatoriskt utifrån de behov och förutsättningar som på de olika skolorna genom att delvis utgå från socio-ekonomiska aspekter.

Kompetensförsörjning:
Vi arbetar aktivt med kompetensförsörjning bland annat genom att erbjuda befintliga pedagoger möjlighet till kvalitativ kompetensutveckling. Något vi är riktigt stolta över är vårt eget ”Skolforum” som vi arrangerar varje år under v 44 (höstlovet). De senaste åren har vi erbjudit inspirerande föreläsare i världsklass, inom olika kompetensområden, till våra pedagoger.

Från och med hösten 2019 erbjuder vi tillsammans med ett antal högskolor Arbetsintegrerad lärarutbildning, där du kan kombinera din lärarutbildning med arbete.

Utbildningssatsningen kring “Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt” SKUA är ett samarbete med bland annat Stockholms universitet och innebär att vi får skräddarsydda utbildningar och innebär bland annat att vi skapar ett arbetssätt som skapar delaktighet och inflytande för våra pedagoger. Det har skapat ett gemensamt yrkesspråk för alla våra lärare och där personal från våra olika skolor har fått en gemensam grundsyn på språkets betydelse i alla ämnen. Våra elever lyfter fram en större variation och delaktighet i undervisningen, vi kan också se ett ökat engagemang från både lärare och elever.

Lokala styrningen:
Som en naturlig följd av de allmänna valen byts vart fjärde år ledamöter i barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen planerar utbildningsinsatser för vår nya nämnd under hela våren 2020 där strategidagar för samsyn och förståelse för nämndens och förvaltningens uppdrag är prioriterat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2019

Prao i grundskolan, åk 8 och 9

Praktikant och snickare ska använda såg och har hörselskydd på sig.

Våga ta ett kliv från skolan och rätt in i arbetslivet – under en vecka eller två! Prao i årskurs 8 och 9, handlar om att förbereda dig som elev för det arbetsliv som väntar och att upptäcka de möjligheter du har i ett framtida arbetsliv.

Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge dig som elev en första insyn till arbets- och näringslivet. Via praktik har du möjlighet att lära känna den arbetsmarknad du kommer att möta som vuxen. För många är det den första erfarenheten av arbetslivet och kan underlätta dina val av utbilding och yrke.

Prao är till för dig i högstadiet som går i årskurs 8 (vårterminen) och 9 (höstterminen). Du vistas på arbetsplatsen en vecka (måndag-fredag).

Vanliga frågor & svar om prao

Höstterminen 2019

Årskurs 9
Bergvik-vecka 40
Norrtullskolan – vecka 42, 9 C, 9 D och 9 E
Norrtullskolan - vecka 43, 9 A och 9 B
Stenberga-vecka 41 
Vågbroskolan – vecka 39

Vårterminen 2020

Årskurs 8
Bergvik vecka 20
Norrtullskolan-vecka 13, 8 A och 8 B
Norrtullskolan-vecka 14, 8 C och 8 D
Stenberga-vecka 17
Vågbro-vecka 19

Eleven söker själv sin plats i en platsbank som finns i Praktikplatsen.se

Du får endast ordna praktikplats själv om inte praoplatserna räcker till i platsbanken, men det får inte vara med vårdnadshavare eller någon nära anhörig. Om du ordnar prao-plats utanför kommunen, måste vårdnadshavare godkänna det.

Att ta kontakt med praktikplatsen i god tid är viktigt, detta för att komma överens om ett första möte och andra praktiska saker.

Praktik som förbereds ger mer utbyte. Du som ska ut på praktik får en förberedande information av studie- och yrkesvägledaren i skolan samt arbetsuppgifter från lärare som du ska arbeta med under praktiken.

Alla skolelever har fått busskort som gäller inom kommunen. Ingen annan reseersättning utgår, övriga resor får du stå för själv.

Du äter vanligtvis lunch på den skola som ligger närmast praktikplatsen. Om praktikplatsen ligger för långt ifrån någon skola kontaktas studie- och yrkesvägledaren för en matersättningsblankett. Den fylls i efter praktiktidens slut, återlämnas till studie- och yrkesvägledaren som ser till att ersättning kommer till din vårdnadshavares konto.

  • Du får arbeta högst 7 timmar per dag.
  • Du får inte börja före klockan 06:00 och inte sluta efter klockan 20:00.
  • Du får inte arbeta övertid.

Vanligtvis får du inte byta praktikplats, vid problem kontakta i första hand handledaren på arbetsplatsen och sedan studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro under praktiktiden kontakta både skolan och arbetsplatsen. Frånvaro från praktiken räknas som frånvaro från skolan.

Genom Söderhamns kommun är du som elev försäkrad under praktikperioden, skulle det inträffa en olycka, skada eller stöld, anmäl det till studie- och yrkesvägledare på skolan.

När praktiken är slut ska arbetsuppgifter du fått av lärare redovisas antingen som en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation. Det anordnas även en mässa där du presenterar din praktikplats. Kommunens grundskolor och praktikarbetsplatserna är inbjudna, mässan är även öppen för allmänheten. Mässan äger rum på eller i anslutning till respektive skola.