Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Förvaltningen hanterar frågor kring ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och vuxenvård, rådgivning, invandrarservice, förebyggande arbete mot alkohol och droger och andra sociala problem. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder sköts också av förvaltningen. Kommunens interna bil- och cykelpool och bemanningsenhet har också sin organisatoriska hemvist här.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förbereder och utför de beslut som fattas av politikerna i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Förvaltningens verksamhetsområden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen består av fyra verksamhetsområden, varje verksamhetsområde har en eller flera enheter.

Administrativa enheten ansvarar för den övergripande administration för Arbetsmarknads- och socialnämnden och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

 • Reception - telefonservice och allmän information.
 • Diarieföring och posthantering
 • Nämndens arkiv
 • Administration, föredragningslistor, protokollskrivning, expediering av protokoll.
 • Ekonomi: leverantörs- och kundreskontra, internfakturering, bokföringsorder.
 • Handläggning av ärenden, fonder, föreningsbidrag, avtal.
 • Personaladministration.
 • Datasamordning/IT-ansvar.

Resurscentrum är en utvecklande resurs för enskilda individer och organisationer inom Söderhamns kommun. Resurscentrum samverkar externt och internt med olika myndigheter och organisationer, för att nå samsyn och god kvalitet samt samordna alla resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet samt bidra till att underlätta den enskildes möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns även insatser för att göra personerna i fråga mindre beroende av ekonomiskt bistånd.
Resurscentrum har också del i introduktionen till Söderhamn och Sverige för nyanlända flyktingar och invandrare, i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Bemanningen

Bemanningen är Söderhamns kommuns egen personalpool. En resurs för att täcka ordinarie personals frånvaro vid semestrar, utbildning, sjukdom mm.

Bilpoolen

Resurscentrum ansvarar för kommunens bilpool. Via Bilpoolen kan medarbetare boka fordon för resor i tjänsten (personbil, minibuss och elcyklar). Bilpoolen administrerar även organisationens företagskort till kollektivtrafiken. Genom Bilpoolen får kommunen bättre samordning, effektivare nyttjande och mindre klimatpåverkan.

Verksamhetens ansvarsområden är:

 • Utredningsansvar för vuxna med missbruksproblem och/eller andra sociala problem.
  Söderhamns Beroendecentrum och Sjövillans HVB drivs av oss.
 • Socialt utredningsarbete och olika former av stöd och rådgivningsverksamhet.
 • Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd. Du kan få råd och stöd om din vardagsekonomi, även i kombination med förmedlingsmedel och hjälp med att ansöka om skuldsanering.
 • Stöd för personer som har svårt att få en förankring på arbetsmarknaden. Tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet (Resurscentrum), arbetsförmedling samt försäkringskassa har enheten olika samverkansprojekt. Detta gäller i första hand långtidsarbetslösa vuxna, som har ekonomiskt bistånd och unga arbetslösa.
 • Handlägger dödsboanmälan.
 • Daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Verksamheten ansvarar för social barnavård för barn och ungdomar 0-20 år, deras familjer och anhöriga. Hit vänder sig föräldrar och ungdomar som ansöker om stöd och hjälp när de har det svårt.

Vi utreder barns och ungdomars behov av skydd efter anmälningar när någon misstänker att ett barn eller ungdom far illa. Vårt mål är att stärka och stödja familjen och det sociala nätverket, erbjuda hjälp och stöd så lång tid det är möjligt på "hemmaplan". Vi samverkar på olika sätt med andra verksamheter för att arbeta förebyggande och erbjuda god social service.

Organisatoriskt har vi delat upp vår verksamhet

 • Öppenvårdsenhet Familjeteamet
  (Råd, stöd och hjälp)
 • Familjerätt
  (faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoptioner)
 • Familjehem
  (Familjehem, kontaktperson, Kontaktfamilj, Särskilt förordnad vårdnadshavare)
 • Förebyggande enheten
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Kommun och politik

Kontakt Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Fax 0270-147 60

Förvaltningschef
Lena Wetterlind
Telefon 0270-753 37

Biträdande förvaltningschef, verksamhetschef för Administrativa Enheten
Anna-Lena Svedberg

Tel: 0270-752 65
anna-lena.svedberg@soderhamn.se

Verksamhetschef Resurscentrum (RC)
Johnny Bjersander
Tel: 0270-751 27
johnny.bjersander@soderhamn.se

Verksamhetschef Vuxen, Försörjning, Råd & stöd och Söderhamns Dagliga Verksamheter (SDV)
Malin Thurfjell

Tel: 072-529 08 38
malin.thurfjell@soderhamn.se

Verksamhetschef för Familjeenheten (TF)
Elin Ljung
Tel: 0270-784 20
elin.ljung@soderhamn.se


Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn