Nedgrävning av djur

Nedgrävning av döda djur utgör en risk för smittspridning. Vissa smittämnen är långlivade och kan finnas kvar i jorden många decennier. De flesta djur ska därför skickas för destruktion med undantag för sällskapsdjur.

Vilda djur

Vilda djur får lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om du misstänker att djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur som du måste skicka det till destruktion.

Sällskapsdjur

Hund, katt, minigris, dvärgget m. fl. får grävas ner på egen fastighet utan tillstånd under förutsättning att kommunens anvisningar följs. För att få kommunens anvisningar, ring till kundtjänst och fråga efter en miljöinspektör.

Produktionsdjur (tamdjur)

Ko, häst, gris, får, get, fjäderfä m. fl. ska transporteras till godkänd anläggning för destruktion. Transportören ska vara registrerad hos länsstyrelsen för att få transportera kadaver.
Nedgrävning av häst får ske under vissa förutsättningar!

Nedgrävningen får inte medföra förorening/smittspridning till grundvattnet. Vissa smittoämnen kan leva många årtionden i marken.

Val av plats

 • En plan, torr, solig, ensligt belägen plats ska väljas

Nedgrävning får EJ ske:

 • Inom detaljplanelagt område, bör ej heller grävas ner närmare än
  500 m från detaljplanelagt område
 • Inom vattenskyddsområde
 • Inom naturreservat
 • Inom Natura 2000-område
 • I gödselstack eller annan lagring för gödsel
 • Inom fuktiga/sanka områden
 • Avstånd till bostäder eller vattentäkter ska vara minst 200 meter
 • Avstånd till öppet vatten ska vara minst 100 meter.
 • Avstånd till väg, fastighetsgräns eller dike ska vara minst 20 meter

Nedgrävningen

 • Hästen får inte bära på någon smittsam sjukdom
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • I väntan på nedgrävning ska kroppen täckas samt göras otillgänglig för vilda djur
 • För att veta var grundvattenytan är ska en grop som är minst 3,5 meter djup grävas. Gropen ska sen stå i minst ett dygn för att man ska kunna se var grundvattenytan finns.
 • Nedgrävning får ej ske om vatten visar sig i gropen
 • Ett avstånd från botten av graven till högsta grundvattennivå ska vara minst 1 meter.
 • Hästkroppen ska täckas av minst 1,5 meter jordmassa. Om gropen måste göras grundare än 3,5 meter behövs extra jordmassor så att kroppen täcks av minst 1,5 meter
 • Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker. Kalkning har en bakteriedödande effekt, för att kalkningen ska få önskad effekt ska det vara rikligt med kalk, dvs. hela kroppen ska täckas.
 • Täck gärna platsen med sten/stenblock så att djur hindras från att gräva upp den döda hästen.

Efter nedgrävning

 • Efter grävningen ska de delar av fordon, behållare och arbetsredskap som kommit i kontakt med kadavret noggrant rengöras och desinficeras.
 • Register ska föras! Det är den som ansvarar för nedgrävningen som ska föra register över denna (att det är en häst, mängd i kilo, datum och plats). Om nedgrävning sker på annans fastighet ska denna information också ges till berörd fastighetsägare. Denna information bör finnas med i fastighetens egenkontroll och följa med fastigheten vid en eventuell försäljning av fastigheten.
 • Platsen för nedgrävning bör ej bebyggas eller användas av människor eller djur.
 • Platsen bör ej brukas eller betas av djur, det räcker med att stängsla in själva graven så kan resten av området användas

Skicka karta

Karta där platsen för nedgrävningen är utmarkerad skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn