Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Bygg- och miljöförvaltningens kontaktuppgifter

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Herman Claesson

0270-751 36

Administration‌

Befattning

Namn

Telefon

Telefontid

Nämndsekreterare, Arkivansvarig

Lena Lemrin

0270-751 82

 

Registrator/Administratör

Teija Åhlin

0270-752 27

 

Registrator/Administratör
Inköpsansvarig

Hilkka Gilljam Mustonen

0270-751 44

 

Administratör

Karin Grip

0270-751 02

 

Administratör

Lena Norlin

0270-744 32


Bygg

Befattning

Namn

Telefon

Telefontid

Verksamhetschef

Anna Tengqvist

0270-752 20


Byggnadsingenjör

Magnus Andersson

0270-751 73

08.00-09.30

Ansvarsområde

Bygglov, Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, Strandskyddsdispens

Bygglovshandläggare

Reymond Bergström

0270-752 80

08.00-09.30

Ansvarsområde

Bygglov, Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, Strandskyddsdispens, enkelt avhjälpta hinder

Bygglovshandläggare

Lisa Olsson

0270-752 32

08.00-09.30

Ansvarsområde

Bygglov, Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, Strandskyddsdispens, enkelt avhjälpta hinder

Bygglovshandläggare

Per-Arne Wallner

0270-751 01

08.00-09.30

Ansvarsområde

Bostadsanpassningsbidrag

Bygglovshandläggare

Karolina Engren

0270-743 93

08.00-09.30

Ansvarsområde

Bygglov, Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, Strandskyddsdispens, enkelt avhjälpta hinder

Bygglovshandläggare

Mattias Svensson

0270-751 83

08.00-09.30

Ansvarsområde

Bygglov, Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, Strandskyddsdispens, enkelt avhjälpta hinder

Miljö och hälsoskydd

Befattning

Namn

Telefon

Tel.tid

Miljöinspektör

Anders Bergqvist

0270-751 35

08.00-09.30

Ansvarsomr:

Vattenvård, Buller, Fiskodling, Rivningar, Skrotnings-verksamheter, PCB, Vindkraft, Trävaruverksamheter, Metallbearbetning, Lagring av kol,tov eller träbränsle, Tvätterier, Bostadsmiljö, Offentliga lokaler, Hygienlokaler, Radon/strålning, PCB, Dagvatten, Cisterner, Energianläggningar, Infrastruktur, Avfall, Fordon, Avfallsanläggningar, Kemikalieolyckor

 


Miljöinspektör

AnnKatrin Forsström

0270-751 39

08.00-09.30

Ansvarsomr:

Luftvård, Buller, Vattenvård, Köldmedier, Bostadsmiljö, Radon, Klagomål luftutsläpp, vedeldning, avgaser, lukt etc, Skällande hundar, katter/hästar, Fågelmatning, Sanitetsintyg, Lantbruk inkl hästhållning, Djurhållning inom detaljplan, Offentliga lokaler, Hygienlokaler, Smittskydd, Enskilt dricksvatten, Radon i vatten. Vattenskyddsområdesföreskrifter,Algblomning

 


Miljöinspektör

Majvi Hjalmarsson

0270-750 18

08.00-09.30

Ansvarsområde:

Vindkraft, Vattenverksamhet/muddring, Naturvård, Oljehamnen, Hamnar, Järnväg, Lantbruk inkl hästhållning, Avfall, Användning av avfall för anläggningsändamål, Mellanlagring av avfall, Stora cisterner, Kemikalier, 12:6 samråd, Kemikalieolyckor, Strandskyddstillsyn, Bekämpningsmedel. Animaliska biprodukter, Kalktillverkning, Träprodukter, Massa och papper, Yttrande angående Arizona Chemical och Vallviks Bruk.

 


Miljöinspektör

Caroline Edlund

0270-751 42

08.00-09.30

Ansvarsområde:

Luftvård, Buller, Behandling av trävaror, Lagring av timmer, Värmepumpar, Kylanläggning, Fordonservice och drivmedelshantering, Avloppsreningsverk, Radon, Offentliga lokaler, Hygienlokaler, Enskilt dricksvatten, Vattenverksamhet, Uppodling av annan mark än jordbruksmark, Lantbruk inkl hästhållning, Djurhållning inom detaljplan (häst), Transport av avfall

 


Miljöinspektör

Katarina Ljusberg

0270-751 78

08.00-09.30

Ansvarsområde:

Vattenvård, Täkt, Förorenade områden, Skjutbanor,Avlopp skärgården, Avloppsreningsverk, Kemikalier, Kemikalieolyckor, Cisterner, Värmepumpar,Tankrengöring, Avfall, Avfallsanläggningar, Bekämpningsmedel, Lackering, Enskilda avlopp, Förlängt slamtömningsintervall, Animaliska biprodukter,

 


Miljöinspektör

Ida Hägg

0270-751 49

08.00- 09.30

Ansvarsområde:

Strandskyddstillsyn, Täkter, Krossar, Träbaserat bränsle, Betongtillverkning, Organiska lösningsmedel, Fordonslackering, Fordonservice och drivmedelshantering, Värmepumpar, Kylanläggning, Civil flygplats, Enskilda avlopp, Befrielse från sophämtning - 4:e veckas sophämtning, Avloppsreningsverk, Vattenverksamhet, Algblomning, Tillverkning av kemiska produkter, Nedskräpning, Skrotbilar, Uppläggning av muddermassor, Transport av avfallKonsumentvägledning

Befattning

Namn

Telefon

Telefontid

Konsumentvägledare

Johanna Pettersson

0270-753 40

 

 

 

Jourtelefon 0771-606100

09.00-12.00

Energi och klimatrådgivning

Befattning

Namn

Telefon

Telefontid

Energi- och klimatrådgivare

Anders Tång

0270-752 28

 

Livsmedel

 Befattning

Namn

 Telefon

 Telefontid

 Miljöinspektör

Lena Engvers

 0270-751 45

 08.00-09.30

 Miljöinspektör

Lena Haglund

 0270-751 38

 08.00-09.30

Livsmedelsinspektör

Matilda Woxberg

 0270-744 27

 08.00-09.30

 


Plan

Befattning

Namn

Telefon

Telefontid

Verksamhetschef

Anna Tengqvist

0270-752 20


Kart och mätingenjör

Benny Andersson

0270-751 98


GIS-Tekniker

Leif Åke Pettersson

0270-751 95


Planingenjör

Andreas Wallström

0270-752 18


Kart och mätingenjör

Erik Jonsson

0270-756 94


Planingenjör

Jonas Ryberg

0270-766 11


 

Bygg- och miljöförvaltningen

Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter