Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Detaljplan

Detaljplan

Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Syftet med detaljplanering är att mark- och vattenområden ska användas till det ändamål området är mest lämpat för. Man kan exempelvis möjliggöra för ny bebyggelse eller ändra bebyggelsens ändamål, säkra bevarande eller införa viss bygglovsbefrielse.

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som reglerar bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område. Medföljande handlingar som exempelvis planbeskrivning och behovsbedömning är ej juridiskt bindande men fungerar som vägledning till detaljplanens utförande.

Begäran om planbesked

Vill du ändra i en detaljplan eller har planer på att upprätta en ny detaljplan kan du ansöka om planbesked. Då har kommunen 4 månader på sig att bestämma om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Beslutet om planbesked är ej bindande och ska ej anses som ett slutgiltigt beslut, det går därmed inte att överklaga.

Detaljplaneprocessen

Starta ett planarbete
I ett första skede ska kommunen avgöra om det behövs ett planprogram eller inte. Behövs det inte något planprogram startar kommunen ett förslag till en detaljplan omgående. I detta skede ska man utöver detaljplanen bestämma vilket planförfarande som är mest lämpligt samt göra en behovsbedömning för att avgöra om förslaget till detaljplan kan antas påverka miljön så mycket att en miljökonsekvensbeskrivning behövs.

Planförfarande

Tidsramen för en detaljplaneprocess är olika från fall till fall. Utredningar, synpunkter och överklagningar samt olika planförfaranden är några aspekter som påverkar tidsramen. Normalt kan ett begränsat standardförfarande ta mellan 3-5 månader. Ett standard- och utökat tar oftast längre tid eftersom det innefattar fler processer, allt från några månader till ett eller två år. Det finns två olika planförfaranden man kan tillämpa vid framtagandet av en ny detaljplan, ett standardförfarande och ett utökat förfarande. Här nedan beskrivs kortfattat de olika processerna:

Standard

Standardförfarande

I de flesta fall när man tar fram en detaljplan kan ett standardförfarande tillämpas. Förfarandet kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda och det är bland annat att planen ska vara förenlig med översiktsplanen. Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Begränsat standardförfarande
Berör planförslaget en åtgärd av mindre betydelse där en liten och tydlig samrådskrets berörs kan det vara aktuellt med ett begränsat standardförfarande. I denna process godkänner samrådskretsen förslaget till detaljplan redan under samrådet. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte antas direkt om ändringar skett efter godkännandet.

Utökat förfarande

När ett standardförfarande inte kan tillämpas ska man använda ett utökat förfarande. Det utökade förfarandet ska användas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller om en plan bedöms ha en stor betydelse för omgivningen. Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Ytterligare kontaktuppgifter

Jonas Ryberg
Planingenjör
0270-766 11
E-post

David Jansson
Samhällsplanerare
0270-752 18
E-post

Relaterad information

Taxa Plan- och GIS- tjänsterPDF (pdf, 102.1 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-04

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter