Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kom ihåg bygglov eller anmälan inför sommaren!

Om du ska bygga nytt, bygga till, ändra en byggnads användning, riva eller ändra markförhållandena krävs oftast lov. Ansök eller anmäl i god tid, så du kan få ditt startbesked.

Osäker på vad som gäller?

Välkommen att kontakta våra bygglovshandläggare, så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in för handlingar.

Även vissa bygglovsbefriade åtgärder som exempelvis ”Attefallshus” är anmälningspliktiga. Du får inte påbörja bygget innan du fått ett startbesked.

Inom strandskyddat område måste du förutom bygglov och/eller startbesked även ha en strandskyddsdispens för att få bygga.

Bygglov

Bygglov söks skriftligt hos, och prövas av Bygg- och miljönämnden. Kom ihåg att ansöka i god tid innan du vill bygga. Bygg- och miljöförvaltningen är hårt belastad med många ärenden inför sommaren.

En komplett ansökan om lov ska enligt lag vara prövad inom tio veckor, med möjlighet till förlängning om 10 veckor om det krävs för ärendets behandling. För arbetet med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift. Gällande taxa bestäms av kommunfullmäktige.

Är du osäker på om du behöver ansöka om lov, eller om din åtgärd är anmälningspliktig kan du ta kontakt med någon bygglovhandläggare, kontaktuppgifter hittar du till höger.

Bygglovsbefriade åtgärder

Inget bygglov behövs i normalfallet för åtgärderna nedan. Men du måste alltid skicka in en anmälan och invänta startbesked innan du får börja.

OBS: Krav på bygglov för dessa åtgärder gäller fortfarande "k-märkta" byggnader eller byggnad i ett särskilt värdefullt bebyggelseområde. Om din fastighet ligger inom stranskyddat område, kan det krävas strandskyddsdispens för det du tänkter bygga.

Åtgärder som normalt är bygglovsfria men måste anmälas innan:

  • Komplementbostadshus ”attefallshus” om totalt 25 kvm byggnadsarea, som komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus. Byggnaden ska uppföras i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannars medgivande finns. Taknockshöjden får max vara 4 meter över medelmarknivån. Åtgärden är anmälningspliktig och ska anmälas till byggnadsnämnden.
  • Tillbyggnad på en- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannars medgivande finns. Tillbyggnaden får inte uppföras högre än den befintliga byggnadens taknockshöjd. Åtgärden är anmälningspliktig och ska anmälas till byggnadsnämnden.
  • Två takkupor tillåts om ingen takkupa redan finns, inget ingrepp i den bärande konstruktionen sker samt att takkupan endast får täcka halva takfallet. Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från gavel till gavel. Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovfrihet.
  • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Åtgärden är anmälningspliktig och ska anmälas till byggnadsnämnden.

Dessa bygglovsbefriade åtgärder (förutom två takkupor) får inte påbörjas innan du fått ett startbesked. För att få ett startbesked skall du anmäla åtgärden till byggnadsnämnden på blanketten anmälan ej bygglovspliktig åtgärd och lämna in tillhörande ritningar samt en kontrollplan. Avgiften för anmälan tas ut enligt gällande bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige. Utan startbesked tas en sanktionsavgift ut som varierar beroende på åtgärd.

Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” med tillhörande regler kommer fortfarande finnas kvar.

I anmälan prövar byggnadsnämnden lokalisering, placering, utformning samt att åtgärden uppfyller de tekniska egenskapskraven.

Anmälan ska innehålla:

  • Anmälningsblankett
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • Kontrollplan

Handlingarna ska tydligt visa befintlig byggnad och vad som är nytt. Ritningar ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska anges.
Om kompletterande handlingar måste begäras in kommer det att innebära att handläggningen drar ut på tiden, så var noga med att alla handlingar skickas in tillsammans med anmälan. 

Söderhamns kommun

Bygg- och miljöförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Handläggarnas telefontid är vardagar mellan kl 8.00 - 9.30.
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Kontakt med bygg och miljö

Kontaktuppgifter medarbetare

Relaterad information

Bygglov

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-20

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter